Tervetuloa!Hakemisto (Aiempien kirjoitusten pikahaku)


Viikkojuttu (Viikon pääpauhanta)


lauantai 31. heinäkuuta 2021

Uusinta: Maailman rasistisin ja suvaitsemattomin maa


Lukijalle: Toistakymmentä vuotta on kulunut tämän jutun kirjoittamisesta. Paljon on paskaa virrannut mediassa sen jälkeen. Mielenkiintoista on se, että paskapuheen perustelut ovat muuttuneet näiden kymmenen vuoden aikana. Sen sijaan tämän jutun perusteluihin ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Koska ne ovat oikein, toisin kuin mediaa hallitseva doktriini:

Siltä varalta että joku on viettänyt viimeisen viikon tynnyrissä, kerrottakoon että Newsweek rankkasi Suomen maailman parhaaksi maaksi. Ihmetyttää millaisia ne muut sitten mahtavat olla.

Tutkimukseen valittiin sata maata, joille annettiin pisteitä eri osa-alueilta: koulutus (TIMSS- ja PISA-testit), terveydenhuolto (odotettavissa oleva laadukas elinikä syntyessä), elämänlaatu (tulojen perhekunnittainen jakautuminen eli Gini-indeksi, köyhien osuus, elintaso, rikollisuus, työttömyysprosentti) talousdynamiikka (BKT:n kasvu, teollisuustuotannon osuus, innovatiivisuus, liiketalouden vapaus, osakemarkkinoiden osuus BKT:sta), poliittinen vapaus (poliitikkojen valintajärjestelmä, äänestysprosentti, poliittisten riskien määrä).

Tutkimuksessa ei kuitenkaan mitattu näin mamukriitikon kannalta oleellisia asioita. Tekeekö maasta hyvän, jos siellä ei ole paljon siirtolaisia? Onko muslimien kansoittama valtio erityisen ihana tapaus? Miten kielellinen yhtenäisyys vaikuttaa maan hienouteen? Entä tulenarin aihe kaikista eli mihin etniseen ryhmään asukkaat kuuluvat?

Nämä tilastotiedot eivät vaikuttaneet maiden rankkaukseen, joten on mielenkiintoista tutkia, kuinka hyvin ne korreloivat saadun indeksipistemäärän kanssa. Ongelmana oli luotettavien tilastotietojen löytäminen; tietyt asiat tuntuvat olevan niin arkaluontoisia, että tiedot ovat kiven alla. Onpa Euroopassa maitakin, joissa joidenkin tilastotietojen kerääminen on jopa lainvastaista.

Koska maailman maat ovat hyvin erilaisia jo peruslähtökohdiltaan, on syytä tehdä vertailevaa tutkimusta paitsi kaikkien tutkimukseen valittujen sadan maan kesken, myös nimenomaan Suomen viiteryhmään kuuluvien maiden välillä. Suomen viiteryhmäksi voidaan katsoa sellaiset eurooppalaiset maat, jotka eivät kuuluneet Varsovan liittoon ja joiden pääkaupunki sijaitsee Alppien pohjoispuolella. Tutkimuksessa näistä maista olivat mukana Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Iso-Britannia, Irlanti, Hollanti, Belgia, Luxemburg, Ranska, Sveitsi, Itävalta ja Saksa. Yhteensä 13 maata Islannin puuttuessa joukosta.

Tutkimuskohteet:
1. Millä tavoin maassa asuvan ei-alkuperäisen väestön määrä vaikuttaa hyvinvointiin?
2. Onko kielellisesti (ja samalla yleensä myös kulttuurisesti ja etnisesti) yhtenäinen maa hyvinvoivempi kuin kielellisesti hajanainen maa?
3. Onko muslimiväestö eduksi vai haitaksi hyvinvoinnille?
4. Millä tavoin kaukaso-europidiseen Cavalli-Sforza –suurklusteriin kuuluvan väestön osuus vaikuttaa hyvinvointiin?
5. Millä tavoin afro-niloottiseen Cavalli-Sforza –suurklusteriin kuuluvan väestön osuus vaikuttaa hyvinvointiin?


Ensimmäisenä kannattaa tutkia, miten maassa asuvien emigranttien määrä korreloi tutkimuksessa saavutetun pistemäärän kanssa. Tiedot kunkin maan maahanmuuttajien prosentuaalisesta osuudesta ovat peräisin Wikipediasta. Tämän tilastotiedon lineaarinen korrelaatio indeksipistemäärän kanssa on 0,293. Suomen viiteryhmässä korrelaatio on 0,202.

Lineaarisen korrelaation itseisarvon ollessa alle 0,3 korrelaatio on merkityksetön. Maassa asuvien ulkomaalaisten määrä ei siis vaikuta maan elinolosuhteisiin. Se mamukritiikistä, voisi todeta. Vaan mietitäänpä tarkemmin. Millaisiin maihin pakolaiset hakeutuvat? Vertailun pahnanpohjimmainen on Burkina Faso. Eipä tule kovin monelle mieleen, että lähdenpä tästä Burkina Fasoon nauttimaan pakolaisstatuksen suomista eduista. Ei, siirtolaiset hakeutuvat rikkaampiin ja hyvinvoiviin maihin. Luulisi, että emigranttien määrä korreloisi positiivisesti hyvinvointi-indeksin kanssa. Näin ei kuitenkaan ole.

Villi arvaus. Periaatteessa siirtolaisuus suuntautuu hyvinvoiviin maihin. Jotkin näistä maista puolestaan ottavat pakolaisia vähemmin vastaan. Seuraus: hyvinvoivissa maissa on sekä maita, joissa on paljon että vähän emigrantteja, jolloin korrelaatiota hyvinvoinnin ja emigranttien määrän välillä ei esiinny. Lisäksi maahanmuuton laadussa saattaa olla merkittäviä eroja – on hieman eri asia ottaa maahanmuuttajia Japanista kuin Sierra Leonesta.

Näin ollen on oleellisempaa tutkia maahanmuuton laatua ja kansallista yhtenäisyyttä sekä samaan viiteryhmään (länsieurooppalaiset maat) kuuluvia maita kuin maahanmuuttoa sinänsä.

Kansallisen yhtenäisyyden vähiten huono mittari lienee kielellinen diversiteetti. Sen mittaamiseksi käytetään Greenbergin menetelmää, joka on matemaattisesti suhteellisen yksinkertainen, kunhan maan kieliolot tunnetaan. Lyhyesti sanottuna indeksi ilmoittaa sen todennäköisyyden, että kaksi satunnaisesti valittua maan asukasta eivät puhu äidinkielenään samaa kieltä. Maksimiarvo on yksi ja maailman hajanaisin maa on ei niin yllättäen Papua-Uusi-Guinea, jonka tulos on 0,990. Tutkimuksessa mukana olleista korkein arvo on Tansanialla, 0,947, ja matalin lähes täysin espanjankielisellä Kuuballa, 0,001. Suomen arvo on 0,148.

Kielidiversiteetin ja hyvinvointi-indeksin välinen korrelaatio koko aineistossa on -0,516 ja Suomen viiteryhmässä -0,213.
Maailmanlaajuisesti tarkastellen kielidiversiteetin ja hyvinvoinnin välillä on siis kohtalainen negatiivinen korrelaatio eli maa on yleensä sitä parempi elinpaikka, mitä yhtenäisempi se on. Suomen viiteryhmässä korrelaatiota ei käytännössä ole. Tämän voi arvata johtuvan siitä, että korkean koulutuksen ansiosta ihmisillä on kuitenkin yhteinen kieli, vaikka äidinkieli olisikin erilainen.

Muslimiväestön osuus selviää niin ikäänWikipediasta. Muslimiväestön prosentuaalinen osuus väestöstä korreloi hyvinvointi-indeksin kanssa kertoimella -0,424. Suomen viiteryhmässä korrelaatio on -0,345.
Nämä korrelaatiokertoimet tarkoittavat sekä globaalisti että länsimaissa sitä, että muslimiväestön prosentuaalinen osuus korreloi negatiivisesti kohtalaisella voimakkuudella maan hyvinvoinnin kanssa. Maa on siis yleensä sitä parempi paikka elää, mitä pienempi muslimiväestön osuus on. Tästä voidaan tietysti sanoa, että kulttuurirelativismi huomioiden muslimit olisivat ehkä valinneet hyvinvointi-indeksiin toisenlaiset preferenssit ja saaneet eri tuloksia. Mutta tämäkään ei selitä sitä, miksi hitossa muslimit siinä tapauksessa pyrkivät muuttamaan länsimaihin muslimimaista.

Viimeiset kaksi tilastotietoa, Cavalli-Sforza -klustereita koskevat olivat kaikkein hankalimmat kaivaa esiin. CIA:n World Factbookilla ei pitkälle pötkitty. Siksi tiedot onkin koottu eri lähteistä ja koskevat vain länsimaita, muiden maiden kohdalta urakka olisi ollut mahdoton. Eivätkä tiedot täysin luotettavia ole eri lähteiden antaessa eri tietoja, mutta uskoisin niiden olevan kahden prosenttiyksikön tarkkuudella oikeita jopa huonoimmassa arviossa. Jos joku onnistuu löytämään luotettavaa dataa, niin tehköön tutkimuksen paremmin.
Ihanteellisinta tietysti olisi, mikäli pystyisi selvittämään todellisen geneettisen osuuden kustakin maasta. Nykytilanteessa esim. 25-prosenttisesti europidinen luultavasti lasketaan täysin europidiksi. Tämä taas kasvattaa valtaväestön prosenttilukemaa ja pienentää vähemmistöjen prosenttilukemaa todelliseen geneettiseen jakaumaan nähden.
Suomen viiteryhmän klusteriin kuuluvaksi katsottiin alkuperältään kyseisestä viiteryhmästä (Länsi-Eurooppa) lähtöisin olevat. Esimerkiksi Suomen europidiosuuteen lasketaan vaikkapa Suomessa asuvat saksalaiset ja suomalaiset, mutta ei esimerkiksi ukrainalaisia eikä botswanalaisia.

Europidien prosentuaalinen määrä korreloi hyvinvointi-indeksin kanssa kertoimella 0,436 Suomen viiteryhmässä. Kyseessä on kohtalainen positiivinen korrelaatio.

Vastaavasti afro-niloottiseen suurklusteriin kuuluvien asukkaiden prosentuaalinen määrä korreloi hyvinvointi-indeksin kanssa kertoimella -0,482. Kyseessä on kohtalainen negatiivinen korrelaatio.

Johtopäätökset:

1. Ulkomaalaistaustaisten prosentuaalinen osuus ei sinänsä vaikuta merkittävästi maan hyvinvointiin sen paremmin globaalisti kuin pelkästään länsimaissa.

2. Kielellisesti (ja samalla etnisesti sekä kulttuurisesti) hajanaiset maat ovat globaalissa mittakaavassa huonompia asuinpaikkoja kuin yhtenäiset. Länsimaissa kielellisellä hajanaisuudella ei ole tilastollista merkitystä.

3.Muslimiväestön prosentuaalisen osuuden suuruus korreloi negatiivisesti maan hyvinvoinnin kanssa sekä globaalisti että länsimaissa. Toisin sanoen maa on yleensä sitä huonompi paikka elää, mitä suurempi osa väestöstä on muslimeja.

4. Mitä suurempi on alkuperäisen länsimaisen väestön prosenttiosuus väestöstä, sitä parempi asuinpaikka kyseinen länsieurooppalainen maa yleensä on.

5. Mitä suurempi on afro-niloottisen väestön prosenttiosuus väestöstä, sitä huonompi asuinpaikka kyseinen länsieurooppalainen maa yleensä on.


Suomen muslimiväestön osuus on kolmentoista vertailussa mukana olleen länsimaan prosentuaalisesti pienin.
Suomen länsimaisen väestön osuus on kolmentoista vertailussa mukana olleen länsimaan prosentuaalisesti suurin.
Suomen afro-niloottisen väestön osuus on kolmentoista vertailussa mukana olleen länsimaan prosentuaalisesti pienin.

Suomi on näillä kriteereillä mitattuna maailman "rasistisin" ja "suvaitsemattomin" maa.

Newsweekin kriteereillä mitattuna Suomi on maailman paras maa.

Olisiko näillä kahdella asialla jotain tekemistä keskenään?

9 kommenttia:

Juha kirjoitti...

Yhteys on ilmeinen: Suomeen tuodaan jatkuvasti laivalasteittain hyvinvointia nk. kehitysmaista, koska se ei mahtuisi ilma- tai rautateitse tuotavaksi tänne pohjolaan saakka.

Strix Senex kirjoitti...

Suomi rankkaillaan silloin tällöin ja milloin missäkin maailman parhaaksi maaksi. Aikoinaan sen teki jo C. Northcote Parkinsson (pakina: Parkinssonin palkinto). Näihin rankkauksiin on syytä suhtautua varauksella, varsinkin kun meillä harvemmin noteerataan sellaisia rankkauksia, joissa se paras maa onkin joku muu ja etenkin jos Suomi ei ole edes kärkikastissa. Jotakin ne silti kertovat. Lähinnä sen, että talo on kohtuullisen hyvin hoidettu ja ihan kelvollisessa kunnossa. Samalla kannattaa myös muistaa, että ne rankingien tulokset kertovat eilisestä joka puolestaan on toissapäivänä ja sitä aiemmin tehtyjen ratkaisujen tulos.

Sitten meillä on se kotoperäinen porukka, jolla on hirvittävä tarve todistaa, että Suomi onkin maailman kurjin maa. Heidän motiiveistaan en lähde spekuloimaan. Se on psykiatrien tehtävä. Mutta aivan selvästi heitä häiritsee ja suututtaa ja sielun tuskaa aiheuttaa, että ennen pitkää jostakin aina putkahtaa joku, joka siteeraa näitä onnellisuustutkimusten sun muiden rankingien tuloksia. Ja ainakin ne heistä, jotka toimivat politiikan vainioilla näyttävät ottaneen elämäntehtäväkseen sellaisen politiikan ajamisen, että perusteet noihin ykkössijoihin saadaan hävitettyä ja niiden siteeraaminen myös. Olihan se Ruotsikin vielä joitakin aikoja sitten aivan kärkisijoilla vaan eipä ole enää.

Anonyymi kirjoitti...

Oulussa sitten saatiin ihan oma mellakka - tai oikeammin tuontimellakka - aikaan heinäkuun päätteeksi. Oikein sellaista merkittävää kulttuuripääkaupunki -menoa. Ei tarvinnut olla herlokki-solmunen tai muu etsivä, kun verkkolehtien ja varsinkin Kalevan kommentointi estettiin.

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/51d3a5f5-33c6-40f4-bf24-07d6b7bd279c

Poliisi kertoi, että miestä rauhoitettaessa ja asiaa selvitettäessä hän alkoi käyttäytyä väkivaltaisesti sekä aggressiivisesti poliisia kohtaan. Kiinnotettu mies yritti vahingoittaa ajoneuvoa, kun ilmeisesti potkittavaa aasia/kamelia ei ollut vieressä vihanpurkaukseen? Mies vastusti aktiivisesti poliisin kiinniottoa ja siksi hänet pantiin ns. nippuun.

Tällöin poliisipartion ympärille kerääntyi isompi joukko, joka vaati poliisia vapauttamaan miehen. Poliisi kertoi joutuneensa käyttämään tilanteessa voimakeinona OC-sumutetta väkijoukkoa kohtaan väkivaltaisen toiminnan estämiseksi ja väkijoukon hajottamiseksi tarvittiin lisäpartiota. Väkijoukossa olleiden henkilöiden epäillään syyllistyneen mellakkaan. Toinen kiinniotettu henkilö yllytti aktiivisesti väkijoukkoa käymään poliisin kimppuun.

Käytös yrittää vapauttaa väkivalloin ja isolla joukolla poliisin kiinniottama oma henkilö on tiettyyn kulttuuritaustaan liittyvä ominaispiirre. Oulun "FB Puskaradion" mukaan silminnäkijät kertoivat tarhapaikkaturistien eli laittomien siirtolaisten tappelusta.

Suomi se on rasistinen maa, kun poliisit ottavat kehitysmaalaiset häiriköt aamuyöllä kiini ja antavat vielä OC-kaasua mölyävälle apujoukolle?

"Maahanmuutto on rikkaus, mulla ei muuta" :sanoi joku hymyilevä isohampainen politikko aikanaan.

heppa

Anonyymi kirjoitti...

”Maailmanlaajuisesti tarkastellen kielidiversiteetin ja hyvinvoinnin välillä on siis kohtalainen negatiivinen korrelaatio eli maa on yleensä sitä parempi elinpaikka, mitä yhtenäisempi se on. Suomen viiteryhmässä korrelaatiota ei käytännössä ole. Tämän voi arvata johtuvan siitä, että korkean koulutuksen ansiosta ihmisillä on kuitenkin yhteinen kieli, vaikka äidinkieli olisikin erilainen.”
- Suomessa jokainen täysi-ikäinen kansalainen käytännössä osaa suomea. Poikkeuksena satunnaiset, tyhmänpuoleiset ålantilaiset tai pohjanlahden rutsa-ruotsalaiset.

Tämä asia ihmetytti ja ihastutti jo 70-luvulla työsuojeluvierailulla käyneitä saksalaisia. ”varo trukkia”, Varo telaa”, ”Älä säädä leikkuria itse*” ja ”Käytettävä kuulonsuojaimia” kyltit olivat ihastelun kohteina. Kas kun BRD:n tehtaissa piti olla useammalla kielellä ja useammalla kirjaimistolla nuo kyltit. Tätä TS-valtuutettu isukkini ihmetteli, Ei tiennyt, että kieltä ”jugoslavia” ei ole. Turkkilaiset vierastyöläiset toki tiesi. Muttei sitä, etä elivät omassa kuplassaan.

Nykyisessä firmassa on suomen konttorin työkieli suomi, edellisessä broken english. Tästä pisteet. On hyvin hyödyllistä, että edes joku kokoustaja ymmärtää mistä puhuttiin ja mitä päätettiin. Sille suomea epätäydellisesti osaavallekin joku osaa selittää asiat, kun ne itse ymmärtää. Se, että kahdeksan ymmärtää ja pari ymmärtää vähän sinnepäin on parempi kuin se, että kaksi ymmärtää ja kahdeksan ymmärtää vähän sinnepäin. Jos asiat on vaikeita, kielen vaikeus tuo ihan helvetinmoisen sotkun siihen päälle.

On myös kätevää, että voi tervehtiä kaikkia ”Terve”, ei tarvi miettiä pitääkö sana Servus, Hi, Hellou, Shalom, Moro, Morgen vai Sieg Heil. Ja tervehdystä Moro ei pidä kukaan verisenä loukkauksena.

*Tämä tussilla tekstattuna pahvilapulle. Korjausmies oli hieman kyllästynyt vaihtamaan teriä – liian tiukka säätö kun sai ne lohkeamaan kun osuivat toisiinsa.

Pyssymies

alavillamaillahallanvaara kirjoitti...

Tässä viime aikoina on tullut törmättyä tällaiseen ilmiöön, liekö yleistynyt:

Henkilö ugalabugala valittaa, että Suomi on hirveän rasistinen maa ja suomalaiset karmeita rasisteja. Ruokakin on mautonta ja muuta tavanomaista valitusta.

Henkilö alavillamaillahallanvaara sanoo siihen, että ei täällä ole pakko olla. Pois pääsee kävellen, pyörällä, autolla, linja-autolla, laivalla, junalla, lentokoneella ja tulevaisuudessa "beam me up" -komennolla.

Tähän henkilö ugalabugala vastaa lähes poikkeuksetta, että mihin ma taalta lahtisin. Mä olen syntynyt Suomessa.

Henkilö alavillamaillahallanvaara taas kysyy, että miten syntymäpaikka tähän liittyy. Jos on paska maa ja rasismia ja kaikkea, niin eikö silloin mikä tahansa paikka ole parempi, ettei tarvitse koko ajan valittaa.

Jostain syystä parempaan paikkaan lähtijöitä on ollut kovin vähän.

Anonyymi kirjoitti...

Maa, jossa on a -tyhmiä, b - impulssikontrolliltaan heikkoja ja c - tyhmiä impulssikontorollittomia on paska maa. Sellainen maa jossa ei ole mainittuja on hyvä maa asua. Olipas yllättävä tieto. kerrassaan tajunnanräjäyttävä juttu, kuinka voi olla!

Pyssymies

Anonyymi kirjoitti...

"Suomi on näillä kriteereillä mitattuna maailman "rasistisin" ja "suvaitsemattomin" maa."

Ja höpsis. Eiväthän rasistisuus ja suvaitsemattomuus´käsitteinä mitenkään liity siihen, minkä verran maassa on muualta muuttaneita tai eri mieltä olevia. Vaan siihen, miten heihin suhtaudutaan, olipa heitä sitten vähän tai paljon.

Jaska Brown kirjoitti...

Juha: Huvittavaa asiassa on se, että perustelut kehitysmaalaisten maahanmuutolle ovat ihan erilaiset kuin ne olivat edes viisi, saati sitten kymmenen vuotta sitten. Kuten ne tulevat olemaan erilaiset viiden tai kymmenen vuoden kuluttua nykyisten osoittauduttua samaan tapaan vääriksi.

Strix Senex: Rankkauksissa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, millä perusteilla rankkauksia tehdään. Muistan toistakymmentä vuotta sitten, kun jossain teknologisen edistyksen rankkauksessa Suomi oli paljon alempana kuin saattoi odottaa. Kävi ilmi, että siinä yhtenä painottavana tekijänä oli puhelinkoppien määrä per asukas. Suomessa oli tuolloin enää muutamia jäljellä.

heppa: Aiheesta pistinkin Uutiskatsaukseen.

Pyssymies: Just näin. Kyllä sen itsekin huomaa, että työläämmäksi menee jos kieltä pitää vaihtaa. Passiivinen kielitaito on kuitenkin eri asia kuin aktiivinen.

alavillamaillahallanvaara: Jep. Jos islamilaisissa tai afrikkalaisissa maissa olisi jotain ihastelemisen arvoista, Euroopasta pyrittäisiin muuttamaan niihin.

Pyssymies: No, eihän se mikään yllätys kenellekään ajattelevalle ihmiselle ole. Enemmistölle kylläkin ja enemmistöstä tietty osa ei silti ymmärrä tai hyväksy.

Ano 19.37: Valitettavasti joidenkin mielestä juuri se on se kriteeri, minkä takia tänne pitää saada haittaeläjiä.

Anonyymi kirjoitti...

Olen asunut - ollut komenuksella - UK:ssa vähän yli vuoden kuten USA:ssakin, niiden kielet eroaa toisistaan*. Erikoisesti puhekieli. Ja nämä kumpikin eroaa muista englanneista, vaikkapa indian englishistä. Esimerkiksi amerikassa on paikkakunta Cairo - se äännetään sikäläisittän keiro toisin kuin britit ääntää kairo. Egyptiläisittäin se on kairo. Myös ilmauksissa on eroja.

Jos ei kieltä käytä kestää hetken käynnistää sen käyttö uudelleen. Luen, kuntelen ja kirjoitan englantia päivittäin. Puhua ei ole tarvinnut päivittäin pariin vuoteen. Jos taas vaihdan firmaa menee kuukausi kielitaidon käynnistämiseen.

*yksi hauska youtube-kanava on Lost in the Pond, käsittele britannian ja USA:n eroja.

Pyssymies